Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten esim. yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.  Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: opiskelijoilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja professoreilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisella hallintoelimessä. Opiskelijaedustus hallinnossa perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Lääkisläisellä helpoin tapa rekrytoitua toimintaan on osallistua edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), jonka kautta useimmat lääketiedettä koskevat hallopediavalintasuositukset laaditaan. Ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOT:in kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina tai opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYY:n valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokuntien, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYY:n hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattorin tehtäviin kuuluu viestiä TYY:lle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista, yleisistä tapahtumista ja jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYY:tä EVOT:in hankkeista ja kannanotoista, sekä lähettää vastaavasti TYY:ltä tietoa EVOT:ille tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

Lääketieteellisen tiedekunnan TYY:n koulutuspoliittisena koordinaattorina eli hallopedkoordinaattorina vuonna 2017 toimii Henna Kruuti (hsakru@utu.fi) sekä varahallopedkoordinaattorina Jenna Lind (jemalin@utu.fi). 


Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 24.8.2017 15:55:54